Zasady korzystania z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

I. Zasoby elektroniczne

1. Przez pojęcie "zasoby elektroniczne" rozumie się wszelkiego typu dokumenty istniejące w postaci elektronicznej i dostępne poprzez medium elektroniczne;
2. Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (w dalszej części Biblioteka) umożliwia dostęp do zasobów elektronicznych o charakterze publicznym oraz niepublicznym;
3. Zasoby elektroniczne o charakterze publicznym są to zasoby nie wymagające autoryzacji;
4. Zasoby elektroniczne o charakterze niepublicznym są to zasoby wymagające autoryzacji. Dostęp do zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym mają wyłącznie użytkownicy uprawnieni.

II. Uprawnieni użytkownicy

Za uprawnionych użytkowników, posiadających dostęp do zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym, uważa się nauczycieli akademickich oraz innych etatowych i kontraktowych pracowników, doktorantów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (w dalszej części AWF Kraków), użytkowników Biblioteki uprawnionych do korzystania z zasobów na miejscu oraz użytkowników adresów IP określonych przez Bibliotekę.

III. Dostęp do zasobów elektronicznych

1. Dostęp do zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym możliwy jest z wybranych komputerów znajdujących się na terenie AWF Kraków (autoryzacja dostępu odbywa się poprzez weryfikację adresu IP) lub komputerów znajdujących się poza AWF Kraków (autoryzacja dostępu odbywa się poprzez hasło użytkownika);
2. Hasła i/lub inne informacje służce do autoryzacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym bez zgody Biblioteki.

IV. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych

1. Korzystanie z zasobów elektronicznych o charakterze publicznym udostępnianych przez Bibliotekę podlega ograniczeniom wynikającym z praw autorskich określonych w "Ustawie z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 53, poz. 637);
2. Korzystanie z zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym udostępnianych przez Bibliotekę podlega dodatkowo ograniczeniom wynikającym z zapisów licencyjnych;
3. Uprawnieni użytkownicy mają prawo do przeszukiwania i przeglądania oraz drukowania i przegrywania w ograniczonej ilości zawartości licencjonowanych zasobów elektronicznych pod warunkiem, że kopia wykorzystana zostanie wyłącznie do użytku osobistego, celów naukowych i/lub edukacyjnych;
4. Zabronione jest wykonywanie kopii znacznej części licencjonowanych materiałów, w szczególności systematyczne kopiowanie całych numerów czasopism, wykonywanie kopii licencjonowanych zasobów elektronicznych, noszących znamiona komercyjnej dystrybucji i/lub redystrybucji wśród użytkowników innych niż użytkownicy uprawnieni;
5. Licencjonowane zasoby elektroniczne mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom określonym przez producenta lub dostawcę. Użytkownik korzystający z tego typu zasobów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania tych zasad. Pełne teksty zapisów licencyjnych dostępne są w Informatorium Biblioteki.

V. Monitorowanie dostępu do zasobów elektronicznych

Biblioteka zastrzega sobie prawo do monitorowania oraz prowadzenia statystyki dostępu do zasobów elektronicznych. W tym celu posiada prawo do zbierania podstawowych danych personalnych użytkowników.

Użytkownicy naruszający powyższe zasady mogą zostać pozbawieni okresowo lub na stałe praw do korzystania z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę.

Legenda: / O - Bazy ogólnodostępne przez Internet / U - Bazy dostępne z komputerów uczelnianych / I - Bazy dostępne w Informatorium BG

Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania  zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

Zasady dostępu do zasobów udostępnianych w ramach krajowej licencji akademickiej