Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie nr 10/2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie rejestrowania dorobku publikacyjnego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej AWF w Krakowie w bazie „Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie” tekst Zarządzenia >>>

Zasady punktacji publikacji naukowych MNiSW:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tekst Rozporządzenia >>>
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
  • Obwieszczenie MEiN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst obwieszczenia >>>
  • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 22.07.2021 r. wykaz >>>
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 5.01.2024 r. wykaz >>>

Wskaźniki:

Analiza cytowań:Oprac. Tomasz Rusin