Misja Biblioteki

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.
Misją Biblioteki jest wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej Uczelni poprzez realizowanie zadań na najwyższym poziomie.
Misja i strategia rozwoju Biblioteki jest ściśle związana ze strategią rozwoju Uczelni.

I. Misja naukowa realizowana jest poprzez:
- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem naukowym Uczelni, jej programem dydaktycznym,
- zapewnienie dostępu do najnowszych źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych,
- dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników,
- dokumentowanie i analizę bibliometryczną dorobku naukowego pracowników Uczelni,

II. Misja społeczna i kulturowa realizowana jest poprzez:
- kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki,
- ochronę i zachowanie zbiorów dla przyszłych pokoleń,
- promocję i popularyzację zbiorów, zasobów, usług w środowisku akademickim,
- inspirowanie studentów do poszerzania własnych zainteresowań,
- szkolenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania zasobów informacyjnych.

Historia

Pierwsze pozycje księgozbioru Biblioteki to zbiory dwuletniego Kursu Naukowego Gimnastycznego, utworzonego w roku 1895 przy Uniwersytecie Jagiellońskim przez prof. Henryka Jordana.
W 1927 r. powołano przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Wychowania Fizycznego. Księgozbiór Studium liczył wówczas 698 woluminów. W roku 1950 Studium przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Biblioteka Studium stała się Biblioteką Główną WSWF, a od 1972 r. Akademii Wychowania Fizycznego.
Więcej informacji w załączniku.

Zbiory

Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Uczelni. Biblioteka gromadzi zbiory (książki, czasopisma, zbiory specjalne) z następujących dziedzin: kultura fizyczna; wychowanie fizyczne; sport; antropologia; biologia; biomechanika; biochemia; fizjologia; higiena i wychowanie zdrowotne; rehabilitacja ruchowa; medycyna sportu; rekreacja i turystyka; krajoznawstwo; odnowa biologiczna; ekologia; historia, socjologia, pedagogika, psychologia i ekonomika w odniesieniu do sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rehabilitacji.
Zbiory Biblioteki to ponad 100 tys. woluminów książek i czasopism.

Udostępnianie zbiorów

Zasady korzystania ze zbiorów określają regulaminy, dostępne również na stronie domowej Biblioteki.
W Czytelni Ogólnej znajdują się podręczniki, skrypty oraz encyklopedie, słowniki, przewodniki, i wydawnictwa informacyjne. W Czytelni można korzystać również ze zbiorów znajdujących się w magazynie Biblioteki. Ze zbiorów Biblioteki w Czytelni mogą korzystać wszyscy, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji. W Czytelni dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi.
W Czytelni Czasopism Bieżących znajdują się wszystkie czasopisma bieżące, nabywane przez Bibliotekę drogą kupna, prenumeraty, wymiany i darów. Z czasopism udostępnianych w Czytelni mogą korzystać wszyscy, na zasadzie wolnego dostępu do półek, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji.
Wypożyczalnia udostępnia zbiory "na zewnątrz" pracownikom i studentom AWF w Krakowie, innych publicznych uczelni krakowskich oraz innym użytkownikom wymienionym w Regulaminie. Wypożyczanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna zamawia i sprowadza z innych bibliotek książki i czasopisma oraz kopie artykułów, których nie posiada Biblioteka AWF, ani żadna z bibliotek krakowskich.